Zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie SENIOR PARK klientom garantuje:

 • sociálnu spokojnosť, pokoj, pohodu a duševnú rovnováhu
 • odstránenie pocitu osamelosti
 • systematický tréning psychických a fyzických schopností
 • pravidelné lekárske prehliadky vykonávané všeobecným lekárom
 • primárnu aj sekundárnu zdravotnú starostlivosť poskytovanú Agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti, všeobecným lekárom a odbornými lekármi
 • hospitalizáciu pri náhlom zhoršení zdravotného stavu


Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa posudzuje podľa toho, či je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri väčšine úkonov, pri minimálne dvoch úkonoch alebo či je schopná vykonávať všetky úkony v rámci jednotlivých posudzovaných činností sama (tzv. Barthelov index).

Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa posudzuje pri nasledovných činnostiach – stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra, vyprázdňovanie hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu a potreba dohľadu.

Na základe výsledkov posúdenia sa klient zaraďuje do príslušného stupňa odkázanosti podľa dosiahnutých bodov a určuje sa rozsah odkázanosti. Posudzujúci orgán vydáva lekársky posudok a sociálny posudok a na ich základe následne rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb.

V zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení SENIOR PARK poskytuje, zabezpečuje a utvára podmienky na:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • základné sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • zdravotnú starostlivosť
 • ošetrovateľskú starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
 • záujmovú činnosť
 • úschovu cenných vecí