Zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie SENIOR PARK sa nachádza v areáli historického kaštieľa a parku v Rohovciach a od hlavného mesta SR Bratislavy je vzdialené len 19 km. Jeho prevádzkovateľom je nezisková organizácia SENIOR PARK, n.o..
Cieľom neziskovej organizácie je prevádzkovanie komplexu ubytovacích zariadení v obci Rohovce najmä pre starších ľudí – seniorov vrátane poskytovania služieb spojených s dlhodobým pobytom týchto klientov ako sú služby ubytovania, stravovania, sociálne služby, služby všeobecného lekára a Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, služby spojené s využívaním voľného času klientov a ďalšie doplnkové služby. V súčasnosti je kapacita miest v zariadení 121.

Ubytovanie
Ubytovanie klientov je zabezpečené v priestranných, svetlých 1-3 lôžkových izbách s bezbariérovým vstupom, so samostatným sociálnym zariadením a modernými polohovateľnými lôžkami (mechanickými a elektrickými), v troch samostatných objektoch zariadenia - v budove historického kaštieľa a v novom pavilóne „I a II“.
Každé lôžko je napojené na najmodernejší nemocničný komunikačný systém, ku každému lôžku je možnosť dodatočného vybavenia televíziou, telefónom a internetom. Izby sú zariadené novým, veľmi kvalitným nábytkom s dôrazom na kvalitu, estetiku a funkčnosť.Samozrejmosťou je chladenie všetkých priestorov, vrátane izieb najmodernejšou technólogiou. Klientom sú k dispozícii aj ďalšie priestory zariadenia, ktorými sú predovšetkým spoločenská miestnosť s knižnicou, televíziou a internetom, miestnosť pre aktivačnú terapiu a záujmovú činnosť a kaplnka. Klienti môžu na svoje voľno časové aktivity využívať aj veľký historický park. 

Stravovanie
Stravovanie je poskytované v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klienta. Poskytujeme celodenné stravovanie – raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá.

Zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť
Klienti zariadenia majú zabezpečenú pravidelnú ošetrovateľskú a zdravotnú starostlivosť priamo v zariadení. V spolupráci so zmluvným lekárom a odbornými lekármi (neurológ, chirurg, internista, urológ, psychiater, diabetológ, oftalmológ, stomatológ a iní) zabezpečujeme lekárske vyšetrenia, predpisovanie a dodanie liekov, zdravotných pomôcok a zdravotnej kozmetiky. Pri zabezpečovaní ošetrovateľskej starostlivosti pre našich klientov spolupracujeme s Agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS – DS s.r.o.

Aktivačná terapia a záujmová činnosť
pohybové aktivity (ranná rozcvička, špeciálne cvičenia na posilnenie a zachovanie schopnosti motoriky, prechádzky a iné)

  • bazálna stimulácia
  • špeciálne zamestnania na precvičovanie krátkodobej a dlhodobej pamäti
  • arteterapia (práca s textilom a vlnou, papierom, drevom, kamienkami, prírodninami a iné)
  • muzikoterapia a biblioterapia
  • aktivácia pomocou spoločenských hier
  • duchovná činnosť (pravidelné sväté omše a návštevy kňaza a mníšok)
  • kultúrno-spoločenské podujatia a vystúpenia