Našim klientom ponúkame odborné poradenstvo, pomoc a spoluprácu pri splnení podmienok týkajúcich sa prijatia do nášho zariadenia.
Klient môže byť do zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia SENIOR PARK prijatý po splnení nasledovných podmienok:

 • klientovi bolo vydané právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v  Zariadení pre seniorov alebo sociálnu službu v ŠZ.
 • klient požiadal príslušný vyšší územný celok (samosprávny kraj) o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb.  

Klient má právo na výber druhu, formy a poskytovateľa sociálnej služby.
V odôvodnených prípadoch naše zariadenie môže prijať klienta ešte pred splnením uvedených podmienok, vždy sa však musí jednať o situáciu, kedy sú zdravie alebo život klienta vážne ohrozené.


Postup pri prijatí

 • 1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 • 2. Lekársky posudok, sociálny posudok a posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 • 3. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • 4. Nadobudnutie právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
 • 5. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb
 • 6. Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb
 • 7. Postup pri prijatí klienta v súlade s § 8 ods. 6 zákona, t.j. v bezodkladnom, život alebo zdravie klienta ohrozujúcom prípade

Základné informácie o postupe pri vybavovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov (ZPS).

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov je v kompetencii obcí a miest. O sociálnu službu v zariadení pre seniorov požiada občan - senior, príslušný obecný alebo mestský úrad v mieste svojho trvalého bydliska na základe týchto tlačív:

1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
2. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Na základe podanej žiadosti a lekárskeho nálezu bude vydaný posudok o stupni odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec (mestský úrad) vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v ZPS:

Základné informácie o postupe pri vybavovaní sociálnej služby v špecializovanom zariadení (ŠZ)

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby v špecializovanom zariadení podáva na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, alebo na Úrad Trnavského samosprávneho kraja
1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
2. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby fyzická osoba podá:
3. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Tlačivá na stiahnutie - BSK

 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 • Vzdanie sa odvolania
 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby

http://www.region-bsk.sk/clanok/socialne-sluzby-poskytovane-samospravnym-krajom-896835.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Tlačivá na stiahnutie TSK

https://www.trnava-vuc.sk/sk/podmienky-prijatia-klienta-do-zariadenia-socialnych-sluzieb1