031/591 62 11 Email : recepcia@seniorpark.sk
                        930 30 Rohovce č.169
Sabinovská 8, 821 02 Bratislava II.
Otváracie hodiny : Pon - Ne

Aké sú najčastejšie otázky klientov? Dozviete sa

Umiestniť klienta do špecializovaného zariadenia nie je jednoduchý proces. Hoci klient dostáva špičkový servis a tú najlepšiu odbornú a ľudskú starostlivosť, jeho blízki tento priebeh vnímajú veľmi citlivo. Spýtali sme sa preto priamo pani magisterky Michaely Gašparovej z oddelenia prijímania klientov, s akými otázkami sa na ňu záujemcovia o služby Senior Parku najčastejšie obracajú.

Ako sa stotožňujú blízki príbuzní s faktom, že posielajú svojho milovaného/milovanú mimo domov?

“Veľmi ťažko, denne mi volajú klienti s plačom v hlase, v zúfalej situácii, keď si uvedomujú, že už doma nevedia poskytnúť adekvátnu starostlivosť, ale nevedia sa zároveň stotožniť s umiestnením príbuzného kdekoľvek mimo jeho domov. Zvládať nápor emócií je náročné a aj preto je vedenie takéhoto zariadenia životným poslaním.

Aké bariéry musia blízki prekonať?

“Morálne, emocionálne a zároveň aj byrokratické, kým si vybavia potrebné rozhodnutie k odkázanosti na sociálnu službu. Tu by som doplnila dôležité, že častokrát ani lekár, prípadne odbor sociálnych vecí mesta, im nevie poradiť, do akého zariadenia by ich príbuzný/á mal/a žiadať o umiestnenie. Častokrát majú vydané nesprávne rozhodnutie (ak je treba umiestniť klienta napríklad do špecializovaného zariadenia a majú vydané rozhodnutie do zariadenia pre seniorov, respektíve na opatrovateľskú službu). Chýba informovanosť pracovníkov na úradoch.”

Ako dlho trvá adaptácia klienta do nového prostredia?

“Ten čas je veľmi individuálny, všeobecne odporúčame 2-3 týždne po nástupe nenavštevovať príbuzného, aby začal prebiehať proces adaptácie. Niekto si zvykne skôr, iný vôbec. Kvôli prehľadnosti pripájam aj presný postup a opatrenia. 

 •       Adaptačný proces bude sledovaný u novoprijatého klienta po dobu troch mesiacov od nástupu do zariadenia. 
 •       V adaptačnom procese je kľúčovým pracovníkom sociálny pracovník, ktorý klienta prijímal. 
 •       Sociálny pracovník klienta prvé dni v zariadení sprevádza, učí ho orientovať sa v zariadení. Sociálny pracovník vníma komunikačné potreby klienta a tomu prispôsobuje spôsob odovzdávania informácií. Sociálny pracovník učí klienta ako získavať a reagovať na aktivity organizované v zariadení i mimo neho, učí ho aktívne používať informačné nástenky zariadenia a tam zverejňované informácie. Sociálny pracovník tiež oboznamuje klienta ako vyjadrovať svoje požiadavky, návrhy a podnety.
 •       O adaptačnom procese klienta vedieme záznam. Hodnotíme sociálne, psychologické a biologické ukazovatele adaptácie. Ako nový klient nadväzuje kontakt so zamestnancami a ostatnými klientami? Zapája sa do aktivít zariadenia? Chutí mu jesť? Dobre v noci spí? Vyskytujú sa u neho poruchy správania? Po trojmesačnej dobe sa urobí celkové vyhodnotenie adaptačného procesu klienta, v ktorom sa vyhodnotí najmä to, ako si klient zvykol na nové prostredie, ako sa prostredie zariadenia prispôsobilo novému klientovi, či a ako sa klient začal aktivizovať.  Na základe tohto vyhodnotenia sa posúdi úspešnosť adaptačného procesu u klienta, v prípade jeho neúspešnosti sa budú hľadať príčiny a adaptačný proces sa predĺži o ďalšiu nevyhnutnú dobu, ktorá bude závisieť od individuálnych potrieb klienta.” 

 

Dôchodkyňa v objatí

Ako komunikuje Senior park s príbuznými? 

“Udržiavame vzájomne nadštandardné vzťahy, postupne si budujeme dôveru a rešpekt. Je to veľa o komunikácii, empatii a obojstrannom porozumení. Aj preto máme u nás personál, ktorý toto všetko stopercentne napĺňa. 

Sociálne poradenstvo záujemcom o sociálnu službu poskytujeme telefonicky, elektronicky e-mailom, informačnými letákmi alebo osobným stretnutím. 

Obsahom sociálneho poradenstva záujemcom o sociálnu službu je poskytovanie informácií o: 

 •       postupe ako vybaviť rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
 •       postupe ako žiadať o poskytovanie sociálnej služby,
 •       právach a povinnostiach prijímateľa sociálnej služby,
 •       priestorových, ubytovacích podmienkach zariadenia,
 •       odborných konceptoch používaných pri starostlivosti,
 •       cene sociálnej služby,
 •       spôsobe komunitného života v zariadení.

Pri poskytovaní sociálneho poradenstva ako prvé identifikujeme komunikačné potreby záujemcu o sociálnu službu a týmto potrebám prispôsobujeme spôsob podávania sociálneho poradenstva. Ak je to potrebné a vhodné, používame spôsob podávania informácii v ľahko zrozumiteľnom texte. Pomáhame si vlastnými informačnými letákmi. 

Činnosti spojené s príjmom nového klienta:

 •       príprava a podpis zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
 •       získavanie potrebných informácií sociálnym pracovníkom: zisťovanie osobnej anamnézy klienta 
 •       získavanie potrebných informácií hlavnou sestrou: prebranie zdravotnej dokumentácie, kartičky poistenca, prípadne preukaz ťažko zdravotne poisteného, prebranie liekov klienta. Podľa zdravotnej dokumentácie odporučí hlavná sestra klientovi diétu,
 •       získavanie potrebných informácií hlavnou opatrovateľkou: prebranie osobných vecí klienta, zisťovanie informácií do biografického portrétu klienta 
 •       adaptačný proces nového klienta.”

 

Dôchodkyňa pri knižnici

Ako vyzerá zapojenie sa príbuzných do vzťahov so Senior parkom?

“Naše zariadenie podporuje prijímateľa sociálnej služby v plnom a účinnom zapojení a začlenení sa do spoločnosti s rešpektovaním jeho prirodzených vzťahov v rámci jeho rodiny a komunity v súlade s právom na rovnosť príležitostí.

Už v procese prijímania klienta do zariadenia mapujeme jeho súčasné sociálne kontakty a vytvárame predpoklady na ich udržiavanie. Rodinných príslušníkov, priateľov a známych našich klientov motivujeme k vzájomným návštevám a spoločne strávenému času.”

Kedy môžu prísť na návštevu, ako často klient môže opustiť zariadenie alebo ísť s rodinou na dovolenku? 

“Návštevy sú povolené denne od 14:00 do 15:00 alebo od 15:00 do 16:00. Je treba sa ohlásiť aspoň jeden deň vopred. Čo sa týka možnosti opustiť zariadenie na víkendy, sviatky, je to úplne klientom umožnené na základe dohody so zdravotnou sestrou, zodpovednou za dané oddelenie. Platby za poskytovanie sociálnej služby sú stanovené k piatemu dňu v mesiaci, za dni neprítomnosti klienta v zariadení (napríklad hospitalizácia, návštevy doma, dovolenky), zmluvnému zástupcovi vraciame sumu vrátane stravného za všetky dni neprítomnosti.”

V prípade, že máte otázku, na ktorú ste v tomto článku odpoveď nenašli a potrebujete umiestniť svojho blízkeho do špecializovaného zariadenia, Alzheimer centra alebo zariadenia pre seniorov, tak navštívte náš web, zavolajte na 0915 906 249 alebo napíšte email na gasparova@seniorpark.sk.

2 komentáre

 1. Radko

  Dobrý deň prajem p.Gašparová

  rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,ktoré akceptujete musí byť schválené od VUC/samosprávneho kraja alebo od obce/mestskej časti?

  Rodičia sú v odkázanosti IV.stupňa,mama chodí za pomoci chodítka,potrebu vykonáva na toalitnej stoličke v blízkosti postele,otec je na vozíku vie sa za pomoci ošetrovateľa postaviť,potrebu vykonáva do plienok,mentálne sú zatiaľ stále v poriadku,je pre nich vhodné ubytovanie v bungalove alebo v špecializovanom zariadeníje možné,aby boli spolu na izbe ?

  Ďakujem ,s pozdravom R.Haleš /0905385283

  Odpovedať
  • SENIOR PARK

   Zdravíme Radko,

   ďakujeme za kontaktovanie.

   Spomínané otázky Vám zodpovie p. Gašparová, prosím kontaktujte ju cez email na gasparova@seniorpark.sk alebo telefonicky 0915 906 249.

   Ďakujeme.

   S pozdravom,
   Tím SENIOR PARK

   Odpovedať

Napíšte komentár